7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összef

Darvas Hivatal
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2017.10.31. 10:17

7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összef

Hozzászólás Szerző: Darvas Hivatal » 2017.12.06. 12:49

Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Darvas község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja
1. §
Jelen rendelet célja, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településrendezési eszközök) elkészítésére, módosítására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítsa a lakosság, az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek (a továbbiakban: partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.

2. A Partnerek
2. §

(1) A partnerségi egyeztetésben az alábbiak vesznek részt:
a) a településen lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosok,
b) valamennyi, a településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnökszakmai érdekképviseleti szervezet,
c) valamennyi, a településen működő és bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezet,
d) valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet és
e) valamennyi, a településen működő elismert egyház.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
3. §

(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében az önkormányzati honlapon www.darvas.hu, a továbbiakban: honlap), és a település Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 4144. Darvas, Rákóczi út 50. szám alatt, hirdetőtáblán tájékoztatót tesz közzé, a helyi lapban tájékoztatót jelentet meg, illetőleg lakossági fórumot tart.
(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településrendezési eszközöktől és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.
(3) A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőtáblán és a honlapon kerül kihirdetésre a lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal.
(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést vagy a helyi lapban történő közzétételt a dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.
(5) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Hivatalban átvehető partneri adatlap (1. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településrendezési eszközök tekintetében.
(6) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.
(7) A partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek
a) papír alapú adatlap Hivatal címére történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
b) az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon feltüntetett e-mail címre.

4. A dokumentálás és a nyilvántartás módja
4. §

(1) A beérkezett véleményeket az önkormányzati főépítész rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a Hivatal feltölt a honlapon található tárhelyre.
(2) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.

5. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje
5. §

(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.
(2) Az érintettek meghívásáról a Hivatal gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.
(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell az Önkormányzat Képviselő-testületével (továbbiakban: Képviselő-testület), amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.
(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti, és ez esetben képviselő-testületi döntésre nincs szükség.
(5) A Képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének – döntése feltöltésre kerül a honlapra.

6. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
6. §

(1) Az elfogadott településrendezési eszközök – a hatályba lépésüket követően – a Polgármesteri Hivatal feltölti a honlapon található tárhelyre, valamint az egyéb jogszabályban előírt módon is közzéteszi.
7. Záró rendelkezés
7. §

(1) Hatályát veszti az önkormányzat 27/2016.(VI.28.) sz. a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzata.
(2) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.


Buk György Gulyásné Szilágyi Krisztina
polgármester jegyző


1. melléklet a 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

PARTNERI ADATLAP

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott
Név/Megnevezés:
Képviseletre jogosult személy:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Telefonszám:
a Darvas Község Önkormányzat által készítendő:
…………………………………………………………………………………………….
megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen:
előzetes tájékoztatási szakaszában vagy véleményezési szakaszában(a megfelelő aláhúzandó)
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló …./2017. (…...) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….


Az eljárás további szakaszaiban részt kívánok venni /nem kívánok részt venni. (a megfelelő aláhúzandó)
…………………., 20…… ……hó ……nap


……………………………
aláírás


A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:
Postacím: 4144.Darvas, Rákóczi út 50.
E-mail cím: hivatal@darvas.hu

Válasz küldése